آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سواري

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند درخواب سواري مي كرد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد. اگر بيند با سواران همي گشت، و آن سواران فرمانبر و مطيع وي بودند، دليل كه بر گروهي فرمانروائي يابد. اگر بيند سواران در محلي سواري مي كردند، دليل كه در آن مقام باراني سخت آيد. اگر بيند سوارانِ مجهول از متاع دنيا چيزي بدو دادند، دليل كه وي را از كسي غريب منفعت رسد. اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست بود. اگر سواران را در جامه ها بيند بر اسبان لاغر، تاويلش به خلاف اين است.

www.aradpardaz.com