آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سيماب

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در معدن سيماب شد و سيماب برگرفت، دليل كه زنش به كاري بد افتد. اگر بيند سيماب خورد، دليل رنج و زيان باشد، اگر بيند در چشمه سيماب غرق شد، دليل كه زنان بر وي جادوئي كنند.

www.aradpardaz.com