آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره النمل

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره نمل مي خواند، دليل كه بزرگي يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دولتش مساعد شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

مال فراوان حاصل كند.

www.aradpardaz.com