آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره القصص

 

اگر كسي بيند كه سوره قصص مي خواند، دليل كه مال و نعمت يابد و به ذكر حق تعالي مشغول شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

پيوسته در راه دين و صلاح كوشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

مال بسيار حاصل كند.

www.aradpardaz.com