آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الزمر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره زمر مي خواند، دليل كه حق تعالي گناهش را عفو فرمايد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

خاتمت كارش به سعادت بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

كارش بلند و دينش قوي گردد.

www.aradpardaz.com