آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره فصلّت

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر در خواب بيند كه سوره مصابيح مي خواند، دليل است از عذاب آخرت بردهد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

عمرش دراز شود.

www.aradpardaz.com