آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الحشر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره حشر مي خواند، دليل است حشر با مخلصان و رستگاران يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

محبت او با اهل صلاح و علماي دين بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بر دشمنان ظفر يابد.

www.aradpardaz.com