آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الفجر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره فجر مي خواند، دليل كه به كارهاي خير مشغول شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

حج اسلام كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

هيبت او كمتر شود.

www.aradpardaz.com