آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره البلد

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره بلد مي خواند. دليل كه صدقه دادن را دوست دارد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

با همه كس خير و احسان كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

حق تعالي او را توفيق خير و نيكوئي طعام دادن و گرامي داشتن ضعيفان دهد.

www.aradpardaz.com