آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الضحي

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه اين سوره ضحي مي خواند، دليل كه چيزي به خواهندگان دهد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

پيوسته با مردمان احسان كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

غريبان را دوست دارد.

www.aradpardaz.com