آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره القدر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره قدر مي خواند، دليل كه از دنيا بيرون نرود تا ثواب شب قدر را درنيابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

عمرش دراز شود و مرادها بيابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

جاه و قدرش عالي شود.

www.aradpardaz.com