آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الفلق

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره فلق مي خواند، دليل كه بر وي جادوئي كنند، اما كارگر نباشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

از شر بدان ايمن شود، خاصه از شر جادوان و او را مال بسيار نصيب شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از رنج و آفت اين جهان ايمن شود.

www.aradpardaz.com