آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زبرجد

 

محمدبن سيرين گويد:

زبرجد در خواب، دليل برخير و منفعت كند، اگر بيند زبرجد از وي ضايع گشت، دليل كه مالش نقصان يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن زبرجد بر سه و جه است،

اول: خرمي و خوشحالي.

دوم: منفعت.

سوم: مال.

www.aradpardaz.com