آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زنگار

 

محمدبن سيرين گويد: زنگار درخواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دليل بر هلاكت كند، في الجمله دردين زنگار هيچ خير و منفعت نباشد.

www.aradpardaz.com