آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

درمنه

 

محمدبن سيرين گويد: درمنه به خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن وي، دليل است بر نقصان مال و عيال او.

www.aradpardaz.com