آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دندان

 

حضرت دانيال گويد:

دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندانهائي كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنبِ دندانهاي ديگر است كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر، دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين، دليل بر كسي كند كه از خويشانِ دور باشد و بعضي از معبران گويند: دندانهاي پيشين و آن چه از جانب دست است، دليل بر پدر و مادر كند. اگر بيند دندان پيشين او مي جنبيد، دليل كه از اين جماعت كه وصف كرديم يكي بيمار شود.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند دندان پيشين او بر كف دستش افتاد يا بر كنار يا بر زمين افتاد و به خاك آلوده نگرديد، دليل كه او فرزندي يا خواهري يا برادري آيد، اگر بيند دندان پيشين او بر زمين افتاد و در ميان خاك ضايع گرديد، دليل كه از اين جماعت يكي هلاك شود، يا جدا شود، چنانكه هيچكس از وي نشان ندهد. اگر بيند بعضي از دندان بشكست يا ضايع شد، دليل كه به يكي از ايشان بلا و آفتي رسد. اگر بيند دندان پيشين او كوفته شد، دليل كه او را با چنان كسان خصومت افتد. اگر بيند يكي از دندان پيشين او كنده شد، دليل كه يكي از اين جماعت را سخني زشت گويد و از وي مفارقت جويد. اگر بيند دندانهاي پيشين او زياده شد يا خوب و پاكيزه شد، دليل كه يكي از كسان را خير و خرمي و زيادي رفعت و منزلت است. اگر بيند در جنب دندان پيشين او دندان زيرين است، دليل كه او دختري آيد. اگر بيند جمله دندانهايش بر دندانهاي ديگر، چون تاويل دندانهاي پيشين بايد كرد و هر دنداني كه تعلق بدان كس دارد. اگر بيند دندانهاي او از آبگينه بود يا از سيم يا از سفال و مانندآن، دليل كه اجل او نزديك آمده باشد. اگر بيند كه از دل او دندان رسته است، دليل كه زود هلاك شود و بعضي از معبران گويند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضي گويند، دليل كه زود هلاك شود و بعضي گويند، دليل بر جنگ و خصومت است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دندان بالا در مقابل چشم است، دليل بر نرينه كند و دندان زيرين در مقابل پيشاني است، دليل بر مادينه كند. اگر بيند دندانهايش جمله در كنارش افتاد، پس جمله را در كف خود گرفت، دليل كه خويشان خود را جمع كند و نگذارد كه از او جدا گردند. اگر بيند از دندانهاي او بوي خوش مي آمد، دليل كه خويشان بر وي ثنا گويند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه خويشان بر وي غيبت كنند. اگر بيند دندانش درد مي كرد و بركند، دليل كه مال يابد. اگر بيند دندان او سياه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه دندانهايش افتاده بود و در كهنه بست، دليل كه او راعمري دراز است، چنانكه همه تبارِ خويش را در گور كند.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند كه دندانش درد مي كرد و در دست فرا گرفت، دليل كه منفعت يابد و منفعت از سي درم كمتر نباشد و زياده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت كم از سيصد درم نبوده و زياده از ده هزار درم نباشد. اگر به هر دو دست گرفت، دليل كه مال فراوان يابد. اگر بيند كه از دهان دنداني خون آلود فرا گرفت، دليل كه منفعت را از آن كس است كه آن دندان برگيرد، لكن او مصيبتي رسد. اگر بيند كه بعضي از دندانهايش ناپديد شد، دليل كه به عدد آن از خويشان وي به غربت روند و به سلامت باز آيند. اگر بيند كه همه دندانهاي وي در ميان زبان جمع شد و ديگر باز جاي خود نشست، دليل كه خويشان وي شكايت كنند از او.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

اول: اهل بيت  خانواده و بستگان.

دوم: مال.

سوم: منفعت.

چهارم: غم و اندوه.

پنجم: مصرف  (گزند و زيان).

ششم: مفارقت وجدائي از خويشان.

 

علامه مجلسي ( ره) گويد:

سقوط دندانهاي بالا تعبير شده به مرگ خويشان پدري و دندان پايين به خويشان مادري

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

در جائي ديگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند که دندان هاي فک بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فک زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي به دندان ها درست نيست چرا که هيچ دليلي وجود ندارد که ثابت کند که دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فک پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامي است که افراد نزد ما دارند. اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانيم. به نظر من دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي جلو فرزندان. دندان هاي پيشين زينت چهره به حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش کف دست يا روي زمين افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثيف و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يکي از خويشانش بيمار مي شود يا آسيبي به او وارد مي آيد ولي اگر در خاک آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد. با توجه به اين که آن دندان کدام است. گفتم که دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي پيشين فرزندان و خواهران و برادران. اگر بيننده خواب ببيند که دندانش را کرم خورده و درد مي کند گرفتار دشمني شود. اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهي مي شود و وامدار مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که دندان هايش سفيد و براق است زندگي خانوادگي رونق و جلا مي يابد و حادثه اي خوب براي او و خانواده اش اتفاق مي افتد. اگر ببيند که دندانهايش کثيف و زشت است غمي به آن ها مي رسد که جنبه خانوادگي دارد. اگر بيننده خواب ببيند که همه دندان هايش کثيف است يا حداقل عادي است يا يکي از دندان ها زياد سفيد و براق شده شخصي که دندان به او انتصاب مي يابد شاخص مي شود و ممتاز مي گردد و اگر دندان کرسي شما درد مي کرد و متورم و آماسيده شده بود با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگر آن را کشيديد و به دست خود يا پزشک بيرون آورديد از همسرتان جدا مي شويد. براي زن نيز همين تعبير هست يعني اگر دندان کرسي خود را بکشد از شوهرش جدا مي شود.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن افتادن دندان يکي از خويشان از او جدا گردد

ديدن شکستن دندان بزرگ مصيبت و جدل باشد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان لق شده است ، نشانة آن است كه در زندگي شكست تلخي خواهيد خورد و به نوميدي دچار خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد دكتر دندان شما را مي كشد ، نشانة آن است كه به بيماري سخت و درد ناكي مبتلا خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد دكتر دندان شما را پر مي كند ، نشانة آن است كه پس از نگراني بسيار اشياء قيمتي خود را پيدا خواهيد كرد .

4ـ مسواك زدن دندانها در خواب ، نشانة آن است كه براي حفظ ثروت خود كوشش و تقلايي بسيار خواهيد كرد

5ـ اگر خواب ببينيد تعدادي از دندانهاي خود را پر كرده ايد ، نشانة آن است كه با درگيريهايي شديد مواجه مي شويد و مي كوشيد از كنار آنها بگذريد .

6ـ اگر خواب ببينيد دندانهاي مصنوعي خود را گم كرده ايد ، نشانة آن است كه مسئوليتهايي سنگين به دوش خواهيد گرفت ، كه موجب لگدمال شدن غرور شما مي گردد .

7ـ اگر خواب ببينيد در اثر ضربه اي دندانتان مي شكند ، نشانة آن است كه با مرگ و مير و حوادثي تلخ روبرو خواهيد شد .

8ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان را دكتر معاينه مي كند ، نشانة آن است كه دشمنان مخفيانه به شما نزديك مي شوند .

9ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان خراب و كرم خورده است ، نشانة آن است كه سلامتي شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

10ـ اگر خواب ببينيد دندانهايتان را به بيرون تف مي كنيد ، نشانة آن است كه يكي از اعضاي خانوادة  شما بيمار خواهد شد .

11ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهايتان پوسيده و شكسته است ، نشانة آن است كه در موقعيت بدي قرار خواهيد گرفت . طرحها ، نيمه تمام متوقف خواهد شد ، بيماري گريبانتان را خواهد گرفت . و سيستم عصبي اندامتان دچار اختلال خواهد گرديد .

12ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهاي شما مي افتد ، نشانة آن است كه خبرهايي بد به گوش شما خواهد رسيد

اگر خواب ببينيد دوتا از دندانهاي شما مي افتد ، علامت آن است كه ناخواسته به اوضاع بدي كشانده خواهيد شد . و اگر خواب ببينيد كه سه تا از دندانهاي شما مي افتد ، نشانة آن است كه اتفاقات خيلي بدي برايتان رخ خواهد داد .

13ـ اگر خواب ببينيد تمام دندانهاي شما مي افتد ، نشانة آن است كه مرگ و قحطي در اجتماع رواج خواهد داد

14ـ اگر خواب ببينيد دندانهاي كرم خورده خود را مي كشيد ، علامت آن است كه به فقر و تنگدستي دچار خواهيد شد .

15ـ اگر خواب ببينيد جرم دندانهايتان پاك مي شود ، نشانة آن است كه موقتأ به بيماري دچار خواهيد شد . وظايفي كه به عهدة شما گذاشته شده است عاقلانه به پايان خواهيد رساند .

16ـ اگر خواب ببينيد از تماشاي دندانهاي زيبا و سفيد خود لذت مي بريد ، نشانة آن است كه در پي برآورده شدن آرزوهاي خود به شادماني بزرگي دست مي يابيد .

17ـ اگر خواب ببينيد يكي از دندانهاي خود را مي كشيد و آن دندان را گم مي كنيد ، نشانة آن است كه به كاري رو مي آوريد كه چندان دلپذير و سودآور نيست .

18ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشكي ، دندانهاي شما را جرم گيري و تميز مي كند ، نشانة آن است كه در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصي خود دفاع خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com