آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اجاره

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه مكانى را اجاره كرده‏ايد، بدين معنا است كه در امور شخصى خود به ديگران وابسته‏ايد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه مشغول پرداخت اجاره‏ى خانه‏ى خود هستيد، دلالت به آن دارد كه منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهيد آورد. اگر در خواب ديديد كه قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نيستيد، نشانه‏ى آن است كه از روابط اجتماعى با ديگران سود اندكى خواهيد برد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما يك اجاره نامه را امضا ميكنيد : عدالت درتعيقب شما خواهد بود.

از يكنفر ميخواهيد كه يك اجاره نامه را امضا كند : زندان

يك اجاره نامه را باطل ميكنيد : آينده شما نامعلوم است.

براي اجاره بدنبال مستاجر ميرويد : با يك دشمن آشتي خواهيد كرد.

يك خانه اجاره ميكنيد : مراقب رقيب باشيد.

يك مغازه اجاره ميكنيد : كارهاي شما بخوبي پيش خواهند رفت .

زمين اجاره ميكنيد : شانس در روابط اجتماعي .

www.aradpardaz.com