آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيامک

 

مولف گويد:

ديدن پيامک در خواب نشانه خبر است:

اگر نوشته پيامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بيماري مي دهد.

www.aradpardaz.com