آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پليته

 

ابراهيم كرماني گويد:

پليته افروخته در خواب، كارفرمائي است كه در پيش مردمان بود و پيرامون وي گردند و خدمتش نمايند. اگر پليته افروخته نباشد، تاويلش به خلاف اين بود.

www.aradpardaz.com