آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيکان

 

در خواب ديدن، مردي بزرگ و خطر بسيار است. اگر بيند كه پيكان تيز يافت يا كسي به وي بخشيد، دليل بر درستي كار كه بدو رسد.

 

جابر مغربي گويد:

ديدن پيكان در خواب قوه است در سخني، كه بيننده خواب با خصم گويد: خاصه كه پيكانش پولاد و روشن بود. اگر شكسته يا زنگار گرفته بيند، تاويلش به خلاف اين است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پيكان در خواب ، نشانة آن است كه دورة رنج و اندوه به پايان خواهد رسيد و شادماني و جشن و سفرهاي لذتبخش در پيش رو خواهيد داشت .

2ـ ديدن پيكان شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به يأس و اندوه به علت شكست در عشق ، مبتلا خواهيد شد .

www.aradpardaz.com