آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيلور

 

اگر كسي بيند كه پيلوري همي كرد، دليل كه از آن كس خير و منفعت به هر كس برسد و نامش به نيكي در آن ديار منتشر شود.

www.aradpardaz.com