آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ارزير

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن، وي را چيزي از متاع دنيا حاصل گردد. اگر بيند كاسه و طبق و مانند اين داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه قدر آن، وي را خدمتكار و چاكر بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه ارزير همي گداخت، دليل بود كه در زبان مردم افتد به بدي.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ارزير در خواب سه وجه بود.

اول: منفعت،

دوم: خدمتكار،

سوم: متاع خانه.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آهن ومس و روي و ارزيروغيران تعلق به منفعت دنيا دارد

www.aradpardaz.com