آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اشنان

 

محمد بن سيرين گويد:

ديدن اشنان به خواب، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن او، دليل بيماري.

www.aradpardaz.com