آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

افيون

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن افيون به خواب، دليل بر غم و انديشه و خوردن وي، دليل بر غم و اندوه و مصيبت نمايد.

www.aradpardaz.com