آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اخراج

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه اخراج شده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه به سعادت مى‏رسيد و اگر در خواب ديديد كه كسى را اخراج كرده‏ايد، بدين معنا است كه به دوستان و خانواده‏ى خود اعتماد نمى‏كنيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما را از كارتان اخراج كرده اند : پيشرفت در كار

يك كارمند يا زير دست را اخراج ميكنيد : مصيبت و ناكامي

ديگران اخراج شده اند : يك راز فاش ميشود.

www.aradpardaz.com