آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آبگير

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آبگير : مراقب خودتان باشيد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آبگير نشانهء آن است كه براى كسى از اطرافيانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

 

www.aradpardaz.com