آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آستين

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بلند : افتخار
کوتاه : ضرر
گشاد : خشم

www.aradpardaz.com