آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آشپزي

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آشپزي : ميهماني شاد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد گوشت مي پزيد ، علامت آن است كه وظيفه اي دوست داشتني به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودي به ديدار شما خواهند آمد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آشپز در خواب، علامت داشتن اوقات خوش است. اگر ديديد كه آشپزى را اخراج مى‏كنيد، بيانگر آن است كه دزدها اموال شما را خواهند ربود. اگر خودتان آشپز بوديد، بدانيد كه لحظات بسيار خوب را پيش‏رو خواهيد داشت.

 

www.aradpardaz.com