آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اجداد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

اجداد : زيان و ضررهاي ناخواسته
مضطرب : ممکن است که شانس خوبي در کارها داشته باشيد

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما پدربزرگ يا  مادر بزرگ هستيد : آرزوهايتان برآورده ميشوند.

با پدر بزرگ يا مادر بزرگ صحبت ميكنيد :      1- ارث 2- مرگ ناگهاني

بچه هاي كوچك به همراهي پدر يا مادر بزرگشان   شما در سلامتي كامل خواهيد بود.

www.aradpardaz.com