آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شهباز

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: شهباز بازي است ممتاز. بازي است از نژاد بهتر و برتر و در خواب هاي ما تقريبا همان تعبيري را دارد که براي شاهين نوشته ايم. لطفا به حرف ـ ش ـ کلمه شاهين نگاه کنيد.

www.aradpardaz.com