آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يافتن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي درخواب بيند كه دو چيزي يافت از يك جنس حج و عمره بود.

اگر ده چيز بود مال است.

اگر به عدد سي بيند نصرت بود.

اگر هزار بود بهتر است و هر چند بيشتر بيند نيكوتر بود.

اگر ديد كه در كوه كان زر يافت ولايت يابد. اگر ديد كه كان نقره يافت زني با جمال خواهد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

يافتن چيزي : سود

www.aradpardaz.com