آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بازار

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بازار : سعي کنيد سطح معلومات خود را بالا ببريد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در بازار هستيد ، علامت آن است كه در تمامي امور زندگي توفيق خواهيد يافت .

2ـ ديدن بازاري متروك در خواب ، علامت آن است كه پريشان و افسرده خواهيد شد .

3ـ ديدن سبزيجات گنديده يا فاسد در بازار ، نشانة آن است كه در حرفة خود زيان خواهيد ديد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند ، نشانة آن است كه تغييراتي مساعد در زندگيش اتفاق خواهد افتاد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه از بازار خريد مى‏كنيد، بيانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببينيد كه در بازار چيزى مى‏فروشيد، بيانگر تغيير شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مكاره ببينيد، بيانگر بدشانسى و ناراحتى است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بازار : شانس

شما در يك بازار هستيد : شانس در عشق

شما چيزهايي در يك بازار مكاره مي خريد : آرزوهايتان را برآورده خواهيد كرد .

ديگران در يك بازار چيزهايي مي فروشند : به شما يك پيشنهاد مهم مي شود .

www.aradpardaz.com