آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برادر

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

برادر : سود و فايده

برادري در حال مرگ : آينده اي متلاطم

ديدار و يا ترک او : پيشامدي خوش يمن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1- اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببينيد، نشانگر آن است كه براى رسيدن به اهدافش به او كمك خواهيد كرد.

2- اگر برادر خود را ناراحت يا گرفتار ببينيد، به اين معنا است كه دچار بيمارى يا ضرر مالى خواهيد شد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه برادرتان مرده يا با او خداحافظى مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه مدتى دچار بيمارى مى‏شويد. ديدن برادر همسر خود در خواب، نشانه‏ى اختلاف خانوادگى است.

www.aradpardaz.com