آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پنجره

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نگاه کردن از پنجره : يک ديدار منتفي شده

وارد شدن از پنجره : شکست خوردن يک اقدام

بسته : موانع بر سر راه برنامه هاي ريخته شده

باز : حمايت آسان

نورگير : اضطراب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پنجره در خواب ، علامت آن است كه تلاشهاي شما براي رسيدن به آرزوهاي درخشان ، نقش بر آب خواهد شد .

2ـ ديدن پنجره هاي بسته در خواب ، علامت آن است كه از عزيزان خود جدا خواهيد شد .

3ـ ديدن پنجره هاي شكسته در خواب ، علامت آن است كه سوء ظن هايي مصيبت بار به شما هجوم خواهد آورد .

4ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است كه قرباني حماقت خود خواهيد شد .

5ـ اگر خواب ببينيد از پنجره وارد خانه مي شويد ، علامت آن است كه براي رسيدن به مقصود خود ، از ابزار و وسايلي نادرست استفاده مي كنيد .

6ـ اگر خواب ببينيد از پنجره اي فرار مي كنيد و به بيرون مي رويد ، علامت آن است كه با درد سري دست به گريبان مي شويد كه شما را از حركت باز مي دارد .

7ـ اگر در خواب از پنجره اي  به بيرون نگاه كنيد و چيزهايي عجيب به چشمتان بخورد ، علامت آن است كه در پيش بردن شغل مورد علاقة خود با شكست روبرو مي شويد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پنجره‏اى باز در خواب، نشانه‏ى آن است كه موفقيت‏هاى بسيارى پيش رو داريد. ديدن پنجره‏اى بسته در خواب، نشانگر بروز مشكلات است. اگر خواب ببينيد كه از پنجره به طرف بيرون پريده‏ايد، ببيانگر بروز اختلافات است.

www.aradpardaz.com