آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تعليم

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تعليم دادن چيزي به کسي : اطراف شما پر از آدمهاي کوته فکر است

www.aradpardaz.com