آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تقليد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تقليد کردن : نيک بختي در امور کاري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

تقليد كردن در خواب، علامت آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد.

www.aradpardaz.com