آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تهاجم

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تهاجم مراقب شرافت خود باشيد

از دست يک دوست عصباني بودن : يک دوست خوب

عصباني بودن از دست کسي که به او علاقمند هستيد : عشق و يا پاياني خوش براي انجام کاري

عصباني شدن : سوء تفاهم در خانواده

مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشايند

www.aradpardaz.com