آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

همراه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

همراه شدن لذت را نويد ميدهد

همراهي کردن : مشکل با پليس و يا مشکل اداري

www.aradpardaz.com