آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

ولگرد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ولگرد : سفري در انتظار شماست

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى ولگردان در خواب، بيانگر بيمارى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه ولگرد هستيد، به اين معنا است كه دچار مشكلات فراوانى خواهيد شد.

www.aradpardaz.com