آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حرارت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حرارت

گرماي شديد : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

www.aradpardaz.com