آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حسادت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حسادت : شکست

www.aradpardaz.com