آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حشرات

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حشرات

ديدن : ضرر

نيش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خيانت خواهد کرد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن حشرات در خواب ، علامت بيماري مسري است و نزديك شدن دشمنان .

2ـ اگر دختري در خواب حشرات را ببيند ، نشانة سختي و ناراحتي است .

اما اگر در خواب حشرات را بكشد يا از خود براند ، علامت آن است كه با دانايي و استعداش به آنچه كه مي خواهد دست مي يابد .

www.aradpardaz.com