آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خجالت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خجالت کشيدن : از شما تعريف و تمجيد خواهد شد

 

برايت مى‏گويد:

از خجالت سرخ شدن معنايش اين است كه عاشق شده‏ايد و جرئت بيان آن را نداريد. اگر شما در خواب سرخ شدن كس ديگرى را بينيد، نشانه‏ى آن است كه به خواستگاريتان مى‏آيند.

www.aradpardaz.com