آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خياطي

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خياطي کردن : کارتان به شما سود خواهد رساند

سوزن در دست فرو رفتن : شخصي جوان به ديدنتان خواهد آمد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن خياط در خواب ، نشانة آن است كه براي رفتن به مسافرت با نگرانيهايي مواجه خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد با خياطي جروبحث مي كنيد ، نشانة آن است كه نتايج طرح شما مأيوس كننده خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببينيد خياطي براي دوختن لباسي ، با متر اندازه هاي شما را مي گيرد ، نشانة آن است كه با اطرافيان خود ناسازگاريهايي پيدا خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com