آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دوقلو

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دوقلو : بر آورده شدن ناگهاني يک امر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بچه هاي دوقلو در خواب ، نشانة آن است كه از امنيت شغلي و محيط صميمانة خانوادة خود احساس رضايت خواهيد كرد .

2ـ ديدن بچه هاي دوقلو كه به بيماري مبتلا شده اند ، نشانة آن است كه در زندگي اندوهگين و مأيوس خواهيد شد .

www.aradpardaz.com