آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

ديدار

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديدار اتفاقي يک دوست : اتفاق غير منتظره

www.aradpardaz.com