آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رطوبت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

رطوبت : بيماري

www.aradpardaz.com