آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رگبار

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

رگبار : يک غم به شادماني مبدل خواهد شد

www.aradpardaz.com