آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سرزنش

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

سرزنش و نصيحت شدن خيرخواهي شما را درک نخواهند کرد

www.aradpardaz.com