آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شيطان

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

شيطان : جستن از خطر

حر ف زدن با شيطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شيطان خلال دين باشد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن ابليس در خواب ، براي كشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ و مير ميان حيوانات مزرعه و بيماري بين اعضاي خانواده آنهاست . براي ورزشكاران نشانة آن است كه بايد در تمرينهاي خود دست به كارهاي افراطي نزنند . زيرا سلامت آنها در معرض خطر است . براي واعظ نشانة آن است كه  در تبليغات مذهبي خود بيش از اندازه متعصب و افراطي است .

2ـ اگر خواب ببينيد ابليس چهره اي زشت دارد و لباسهايي جواهر نشان بر تن كرده است و سعي مي كند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است كه افراد بي قيد و بند مي كوشند با چاپلوسي از شما سوء استفاده كنند . اگر دختران چنين خوابي ببينند ، علامت آن است كه بايد از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ كنند . احتمال دارد افراد بيگانه پول و جواهرات آنها را بربايند .

3ـ ديدن شيطان نشانة نوميدي است حتي در رؤياها نيز بايد باز شر ابليس گريخت .

4ـ اگر خواب ببينيد ابليس در هيئت شاهانه اي شما را به سوي خود مي كشد ، نشانة آن است كه به دام دشمنان مي افتيد . اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، علامت آن است كه به وسيلة فردي عياش از انجام وظايف خود كوتاهي مي كنند .

www.aradpardaz.com